loader image
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024

Aftalen samler kræfterne for at udvikle kulturen på tværs af den dansk-tyske grænse og har fokus på børn og unge.

Parterne bag kulturaftalen 2021-24 er kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur i Schleswig-Holstein samt det danske kulturministerium. Aftalen har et samlet budget på knap 19.800.000 kroner. Det er tredje gang siden 2013, at partnerkredsen er fælles om en grænseoverskridende dansk-tysk kulturaftale .

Musik, kulturarv og fællesskaber over grænsen

Kulturaftalen har et særligt fokus på børn og unge, der gennem kunst, kultur og bevægelse skal bringes sammen i interessefællesskaber og få øjnene op for mulighederne i grænselandet. Kreative fællesskaber og fælles kulturarv er hovedoverskrifterne, der vil præge den fireårige kulturaftale. Selvom børn og unge kommer til at spille en stor rolle i kulturaftalens aktiviteter, er voksne også en vigtig fokusgruppe. Børn og unge har brug for at kunne spejle sig i de voksnes engagement og se det som naturligt i et grænseland at krydse grænsen for at opleve kultur.

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021 – 2024

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er betegnelsen for
kulturaftalen i den dansk-tyske grænseregion. Aftalen
løber over fire år fra 2021 til 2024 og bygger videre på
erfaringerne fra de dansk-tyske kulturaftaler i perioden
2013-2016 og 2017-2020.
Aftalen skal styrke det fælles kulturrum på tværs af den
dansk-tyske grænse via koordinering, udvikling og kvalitetssikring af partnernes fælles indsats på kulturområdet. Kulturaftalen vil involvere et bredt udsnit af borgere
i det dansk-tyske grænseland.


Læs mere i vores pixiudgave.

Læs pressemeddelelsen omkring den nye “kulturaftale til grænselandet” her.


Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020

Kulturaftalen skal samle kulturkræfterne på tværs af den dansk-tyske grænse, på tværs af kommunerne Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Kulturministeriet i Danmark og Ministerium for Justits, Kultur og Europa. Ambitionen er, at aftalen skal styrke det fælles kulturrum og den fælles identitet på tværs af den dansk-tyske grænse.
Kulturaftalen løber 4 år fra 1. januar 2017 – 31. december 2020.
Kulturaftalen blev underskrevet ved et dansk-tysk kulturpolitisk topmøde d. 3. februar 2017, hvor 110 gæster deltog. Heriblandt flere prominente gæster som Kulturminister Mette Bock og Minister for Justits, Kultur og Europa Anke Spoorendonk.

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020 er afsluttet

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs slutpublikation forklarer, beskriver og dokumenterer arbejdet. Den beskriver det, der er blevet sat i værk i løbet af de seneste 4 år, alle de møder, der er kommet i stand og alle de udfordringer, der er blevet overvundet. Der er blevet flyttet mennesker, meninger og initiativer.
Der blev plukket og sorteret i dokumentationsmaterialet til de pågældende projektaktiviteter og hørt folks meninger. Der blev lavet interviews, optaget videoer og fotos.


Lad dig overraske og inspirere og læs slutpublikationen her.

Kulturregionens kulturpolitiske vision

Kulturregion Sønderjylland-Schleswigs kulturaftale er en samarbejdsplatform, der ud over det nære regionale perspektiv også har en europæisk dimension. Aftalen bygger på tolerance, gensidig forståelse og det åbne samfund. Kulturaftalen bidrager til et frit kulturrum og vil involvere et bredt udsnit af borgerne i det dansk-tyske grænseland.

Der skal udvikles en basis for talentudvikling, der favner både bredden og eliten. Kulturaftalen vil fremme dialogen mellem forskellige kulturer og skabe et rum for kulturmøder, for kommunikation og kunstnerisk udveksling.

Med afsæt i historien, i særdeleshed folkeafstemninger og grænsedragninger i tiden omkring 1920, ønskes en dialog med andre grænseregioner for at drage nytte af de fælles erfaringer.  

Indsatsområder

 • Talentudvikling
 • Kultur grænseløs 

Indsatsområde 1: Talentudvikling

Mulighederne for, at borgerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kan udvikle deres kunstneriske talenter, skal fremmes. Der skal være et særligt fokus på børn og unge.

Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er kendetegnet ved at mange unge og især veluddannede fraflytter området, som i store dele er landligt præget.
Gode rammebetingelser for talentudvikling i interessefællesskaber skal bidrage til at fastholde borgernes tilknytning til regionen. Der er både økonomiske og faglige fordele i at sammentænke kulturregionens talentudviklingstilbud. De geografiske afstande til metropolerne Århus, København, Kiel og Hamborg gør det også attraktivt for brugerne at kunne udnytte tilbud tættere på. Der skal arbejdes på at respektere og forstå kultur- og sprogforskelle og se dem som en attraktiv ressource.
Flere af de kunstneriske fag har en lav jobstatus/manglende anerkendelse.
Mødet med kunst og kultur på højt niveau skal motivere børn og unge til at opleve mere og fremme deres interesse for kultur.

Mål:

 • Talentudvikling skal bidrage til, at regionens kulturelle særpræg styrkes, og at der også fremmes en forståelse for den vekselvirkning, der er mellem regionale, nationale og internationale kulturelle strømninger
 • Kunstneriske talenter spottes og tilbydes bedre muligheder for at dygtiggøre sig i interessefællesskaber på tværs af grænsen.
 • De eksisterende og nye talentudviklingstilbud sammentænkes, så kulturregionens samlede tilbud udnyttes bedre og netværk etableres/styrkes.
 • Flere børn og unge oplever kultur og kunst på højt niveau og får forståelse for de kunstneriske fags høje faglighed.
 • De kunstneriske talenter får bedre muligheder for at præsentere deres kunnen. Up-coming miljøet udvikles.

Indsatsområde 2: Kultur grænseløs

Indsatsområdet skal fremme en interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk.

I Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ses den kulturelle mangfoldig som en styrke, men de færreste er bevidste om mangfoldighedens omfang.
Der lever omkring 140 forskellige nationaliteter i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. Heriblandt er der mange internationale studerende, og mange med ikke-vestlig baggrund er ansat i de store virksomheder. Blandt dem uden tysk og dansk baggrund er der mange indvandrere og asylanter. Møder mellem de forskellige befolkningsgrupper i regionen skal modvirke berøringsangst og muliggøre flere fælles kulturoplevelser.
For at fremme dialogen om grænsens betydning før og nu vil der være behov for let tilgængeligt fagligt materiale til de forskellige målgrupper.
Indsatsområdet gør det oplagt at inddrage børn, unge, voksne fra Danmark og Schleswig-Holstein.
Kulturaftalen skal bidrage til, at begreberne ”interkulturalitet” og ”transkulturalitet” sættes på regionens kulturpolitiske dagsorden.

Mål:

 • Kunsten og kulturen bruges som en oplagt fælles platform for borgere på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed, så de kan mødes, udveksle erfaring, dele interesser, skabe dialog m.m.
 • Mangfoldighedens værdi synliggøres både indadtil og udadtil og opfattes som en berigelse for fællesskabet.
 • Aktiviteterne skal synliggøre, hvordan forskellige befolkningsgruppers særpræg gennem tiderne har været med til at præge områdets kulturelle udvikling.
 • Kulturaftalen skal være med til at skabe en bredere brugerskare til regionens kulturtilbud, således at brugersammensætningen afspejler mangfoldigheden i regionen.
 • Igangsættelse af en dialog om grænsers nutidige betydning.
 • Udviklingen i det dansk-tyske grænseland skal sættes i en kulturpolitisk sammenhæng.
[/su_expand]

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016

Med Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016 blev der indgået den første grænseoverskridende kulturaftale. Få i det følgende mere at vide om projekterne og resultater af dette samarbejde.

Forsøgsprojekter 2021-2024:

Haderslev Kommune – “Sange bygger broer”:
Projektet „Sange bygger broer“ har til formål at bringe børn i 3. og 4. klasse og de voksne omkring dem sammen om fælles sangaktiviteter. Deltagerne vil både være fra dansk og tysk side.

Sønderborg Kommune – “Ungdommens spot på verdensmål” og “Kunst på tværs”:
Projektet har til formål at skabe et arrangement i 2024 for unge og af unge fra 15-25 år, hvor de unge med aktiviteter og forestillinger giver deres bud på at formidle FN’s 17 Verdensmål. Målsætningen er at skabe en ramme for, at de unge kan arbejde med en bæredygtig fremtid. Der skal hentes inspiration fra og inviteres unge fra hele grænseregionen.

Projektet ”Kunst på tværs” har som målsætning at styrke et kreativt talentmiljø og at kvalificere de unge talenters kunstneriske kompetencer gennem workshops og showcases. Projektet faciliterer et socialt og fagligt netværk mellem eleverne på tværs af kunstnerisk interesse og øger samarbejdet og synergien mellem Sønderborgs kreative talentforløb. Der skal indhentes kunstnerisk inspiration fra hele grænselandet.

Aabenraa Kommune – “Formidling on site:
På museer arbejdes der meget med formidling for at skabe forståelse ud fra den genstand, der udstilles. Forsøgsprojektet tager formidlingen ud af museet og formidler udvalgte steders historie, kultur eller natur ”on site”. Der kan eksperimenteres med formater, der blander byvandring, gadeteater, koncert, lydkunst, legeplads, traveture og mindfulness i naturen.

Stadt Flensburg – “Eventyr forbinder:
l projektets opstartsfase arbejdes der både danse- og teaterpædagogisk med børn og unge fra Schule Fruerlund og Gråsten Skole. Senere skal der også arbejdes på tværs af generationer i samarbejde med et dansk plejehjem. Som afslutning på projektet skal der udarbejdes et undervisningsmateriale.

Kreis Nordfriesland – “Toms fantastiske rejse:
En fortælling om en rejse i universet med live-musik, der opføres som en del af et multimedieshow. De deltagende børn fra 10 år fra Danmark og Tyskland er allerede vant til at spille klaver og udvikler deres klaverkundskaber yderligere ved at spille på et master-keyboard. Derudover laver de selv kostumer og rekvisitter til den afsluttende forestilling.

Kreis Schleswig-Flensburg – “KunstMobil:
Et mobilt kunsttilbud, en trailer udstyret med materialer og med påskriften “KunstMobil”, gør holdt forskellige steder i grænselandet og giver mulighed for uden tilmelding at deltage i lettilgængelige kunstneriske aktiviteter. En professionel kunstner er ansvarlig for det kreative tilbud.

Tønder – “Grænseoverskridende kultursøjler fra Jejsing Bjerg 2022-2023” og “Kulturarvspas”

Der skal udarbejdes og opstilles kultursøjer, der vil kunne ses fra Jejsing Bjerg og nedover grænsen. Inspirationen kommer fra egnens lokale stormflodssøjler og totempæle.
I projektet vil der blive samarbejdet grænseoverskridende, og børn, unge, skoler, kulturskoler og ungdomsuddannelser vil blive inviteret til at samarbejde med kunstnere om at skabe søjlerne.

Kulturarvspasset beskriver ca. 10 forskellige historiske steder/bygninger i grænseregionen, både nord og syd for grænsen. Passet skal motivere børn og voksne til at forstå det sted, hvor de bor, og lære det at kende. Ved hver seværdighed får den besøgende et stempel eller et klistermærke i sit pas. De lokalhistoriske arkiver vil være primære samarbejdspartnere.


Fyrtårnsprojekter 2017-2020:

Haderslev Kommune:
Sønderjylland-Schleswig teatertalent: Et professionelt 2-årigt grundforløb for talentfulde, teaterinteresserede unge i regionen mellem 16 og 21 år, der ønsker at udvikle og udforske deres evner inden for teater og scenekunst. 

Sønderborg Kommune:
Musik og scenekunst: Fyrtårnet har fokus på videreudvikling af Dansk-tysk Messingblæserakademi og unge folkemusiktalenter. I 2017 undervises danske og tyske unge, som skal optræde på Spejderlejren med daglige korte koncerter og/eller flash mobs.

Aabenraa Kommune:
Frøslevlejren: Kulturelle, oplysnings- og formidlingsmæssige tilbud med udgangspunkt i de temaer, der historisk knytter sig til lejren. De frivillige museer og brugerdrevne aktiviteter på stedet kommer til at spille en aktiv rolle i projekterne sammen med nationalmuseet og efterskolen.

Stadt Flensburg:
folkBALTICA-festivalen har en umiskendelig dansk-tysk karakter, bringer mennesker fra begge sider af grænsen sammen og har en udstrålingskraft, der går langt ud over Flensburg. Dermed passer det ind i indsatsområdet ”Kultur grænseløs”.

Kreis Nordfriesland:
„Mindekultur“ i det nye samtidshus ved KZ-mindemærket Husum-Schwesing: Deltagere fra Tyskland og Danmark skal beskæftige sig med nationalsocialismens følger i deres lande. Her drejer det sig om emner som civilcourage, skyld, forfølgelse af krigsforbrydere og hvordan man lever videre med historien.

Kreis Schleswig-Flensburg:
Sønderjylland-Schleswig Pops: Unge fra hele regionen får mulighed for i fællesskab at gå i dybden med deres musikalske udtryksformer på tværs af den dansk tyske grænse. Og endelig får de mulighed for at bruge et pop-orkester som kommunikationskanal på en helt ny kreativ måde.

Tønder Kommune:
Tønder Festival: Netværkssamarbejdet hen over grænsen omkring festivalen styrkes ved hjælp af en dansk-tysk gymnasieskoleturne og workshops for danske og tyske musikskoleelever i 2017 og 2018.


Nyhedsbrev

gå ikke glip af aktuelle nyheder

Tilmelding >

Støttet af: